KONTAKT
  • dalmatia.rent@gmail.com
MAP
http://www.housetrip.com/en/rentals/106951
Nema zapisa.
Blog
ponedjeljak, ožujak 28, 2011

ZLATNA PRAVILA ZA KUPNJU

 

Odabrali ste nekretninu koju želite kupiti, šta sada? Sviđa vam se, baš vam je prirasla srcu. Razumijemo. Zatražite od vlasnika izvod iz zemljišne knjige (vlasnički list) iz koga mora biti vidljiv identitet vlasnika i glavne karakteristike nekretnine te teretni list koji pokazuje da li je nekretnina opterećena hipotekom, otkupom ili nekim drugim teretom i upisom. Dobro je zatražiti i vlasnikov kupoprodajni ugovor, ako je on tu nekretninu kupio, koji mora biti ovjeren, potpisan s obje strane te iamti pečat porezne uprave o plaćenom porezu na promet nekretnina. Zatražite i sve potvrde o plaćenim režijama.

* Sastavite popis stvari na koje morate obratiti pažnju prilikom razgledavanja nekretnine. Takav spisak zajedno potpišite prodavatelj i vi. To bi trebalo biti ono što ostaje u objektu vama kao kupcu. Dobro se raspitajte o svim sitnicama vezanim za nekretninu. Bivši vlasnik zna sve ono sto bi vam kasnije moglo potrebati: dovodi i odvodi instalacija, dimnjaci, grijanje, druge pojedinosti.

* Obratite pažnju na položaj objekta, okoliš i mogućnost parkiranja, međe sa susjedima, udaljenost od javnog prevoza, škole, vrtića, doma zdravlja, zelenih površina i tržnice. Prošećite okolo i uvjerite se o kakvoj se lokaciji radi i da li tu ima nešto što bi vam moglo kasnije smetati.

 

ZLATNA PRAVILA AKO PRODAJETE

* Uspješno prodati nekretninu nije ništa jednostavnije nego je kupiti. Ponekada će trebati i višemjesečni trud, od sređivanja dokumentacije do davanja oglasa, javljanja na pozive kupaca i pokazivanje nekretnine. Naravno, kao i u slučaju kupnje, sve to umjesto vas moze obaviti naša Agencija. Pripremite, dakle, izvod iz zemljišne knjige, kupoprodajne ugovore svih bivših vlasnika, ako ih imate, vaš kupoprodajni ugovor, posjedovni list, građevinsku i dozvolu za upotrebu, tlocrte, slike nekretnine.

* Pripremite i sve potvrde o plaćenim računima za rezije kako biste potencijalnom kupcu mogli pokazati da ste režije uredno podmirili.

* Odredite realnu tržišnu cijenu: nemojte prodavati nekretninu ispod realne cijene zato što vam se žuri i hitno vam je potreban novac, ali nemojte je niti precjenjivati jer ćete je mjesecima oglašavati bez uspjeha i na kraju morati spustiti cijenu ako je stvarno želite prodati.

* Dotjerajte stan ili kuću i uklonite sitne nedostatke: riješite se nepotrebnog namještaja, obojite zidove i stolariju, popravite brave i slavine koje kapaju... Iskrčite zemljište koje želite prodati. Jer, od šume se ništa ne vidi. Svako želi da ima pregled onoga što kupuje. Imajte na umu da će vam se trud i novac uloženi u uređenje isplatiti jer će vam omogućiti da brže prodate nekretninu i postignete bolju cijenu.

* Kada pronađete kupca, na redu je potpisivanje predugovora i ugovora. Nemojte to raditi sami, ako stvarno niste vični tom poslu. I tada možete angažirati našu Agenciju ili nekog odvjetnika. Angažujete li odvjetnika ili javnog bilježnika, znajte da vas to neće malo koštati. Nemojte dopustiti da kupac useli prije nego što potpišete kupoprodajni ugovor i primite novac. Dobro je u ugovoru navesti da će se kupcu njegovo primjerak ugovora uručiti nakon isplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene, ako u ugovoru niste predvidjeli izdavanje tabularne isprave nakon isplate.

 

 

 

POTPISIVANJE PREDUGOVORA I UGOVORA

Kada se prodavatelj i kupac nekretnine dogovore oko cijene, prvo se potpisuje predugovor kojim se definiraju cijena, način plaćanja, kapara, rok isplate i rok useljenja i dugo. Kapara je polog, obicno 10% vrijednosti nekretnine, koja jamči da obje strane imaju stvarnu namjeru kupiti, odnosno prodati nekretninu. Prema Zakonu o obaveznim odnosima, ako kupac odustane od kupnje, kapara ostaje prodavatelju, a ako on odustane, dužan je kupcu vratiti dvostruki iznos kapare. Predugovor nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika (ali može, ako to žele obje strane) već su za vjerodostojnost dovoljni potpisi prodavatelja i kupaca. Kupoprodajni ugovor se potpisuje prilikom isplate cjelokupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cijene, a može ga i ranije ovjeriti prodavatelj i imati spremnog na dan isplate. Prodavatelj je dužan ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika, a kupac to ne mora učiniti ili može ako želi.

 

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Porez na promet nekretnina oporezuje se po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine, a porez snosi kupac, ako se drukčije ne dogovori. Porezna uprava procjenu vrši uvidom u nekretninu, za što (nije uvijek i svugdje isto) izlazi određena porezna komisija na lice mjesta. Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac je dužan prijaviti poreznu obavezu nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana, a u roku od 15 dana nakon ispostave rješenja porezne uprave platiti porez. U suprotnom obračunavaju se kamate za svaki dan prekoracenja roka. Kao prodavatelj nekretnine niste porezni obveznik za zaradu od prodaje, osim ako ste prodali stan, kuću ili zemljište koji ste kupili unazad tri godine i ako ste prilikom prodaje zaradili. U tom slucaju dužni ste na razliku izmdeđu kupovne i prodajne cijene nekretnine platiti porez u visini od 35%, uvećan za prirez koji je različit od mjesta do mjesta.

I, na kraju, ipak je najbolje da se obratite stručnjaku. Naravno, ne kažemo da to moramo biti mi.

 

CLAUSULA INTABULANDI

Vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika, usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je upravni akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju nove ili rekonstrukciji postojeće građevine, a regulirana je Zakonom o gradnji (Narodne novine 175/2003 I 100/2004).

Rok za izdavanje građevinske dozvole

Rok za izdavanje građevinske dozvole je 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva i pribavljenih potvrda na glavni projekt. Potvrde na glavni projek pribavlja nadležno tijelo uprave.

Izdana građevinska dozvola dostavlja se investitoru i svim strankama koje su sudjelovale u postupku. Ukoliko u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka dozvole nitko od navedenih ne uloži žalbu, građevinska dozvola postaje pravomoćna i može se započeti s građenjem.

Važenje građevinske dozvole

Građevna dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, a trajno ukoliko se u tom roku započne s radovima.

Na zahtjev investitora, važenje građevinske dozvole može se jednom produžiti na još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je izdana. 

U Republici Hrvatskoj sav se promet nekretnina oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine, bez obzira o kakvoj se nekretnini i kojoj vrsti transakcije radi. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijem se teritoriju nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac. Kod zamjene nekretnina svaki kupac plaća 5% kupoprodajne cijene nekretnine koju kupuje

KAPARA

Kapara je znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u pologu visine 10% vrijednosti kupoprodajne cijene. 

Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima:

- ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo dogovoreno.
- ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju dokumenata prostornog uređenja, te posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.Ukoliko je na nekom području donesen detaljni plan uređenja (DPU), lokacijska dozvola se ne izdaje, već se ide direktno na ishodovanje građevinske dozvole.U slučaju neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja užega područja sa dokumentima prostornog uređenja šireg područja, lokacijska se dozvola izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja šireg područja. 

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se podnosi područnom Uredu državne uprave, službi za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne poslove po teritorijalnom principu, dakle ovisno o tome na kojem se području zahvat planira

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilažu se sljedeći dokumenti:

- izvadak iz katastarskog plana
- dokaz o pravnom interesu (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, ugovor o pravu građenja)
- opis i idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru
- izjave susjeda međašnika i njihove adrese 

Za vrijeme trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, nadležno tijelo će od raznih tijela državne uprave zatražiti potrebne suglasnosti, uvjete, mišljenja i potvrde kao na primjer: elektroenergetsku suglasnost, uvjete vodovoda i kanalizacije, sanitarno tehničke uvjete, prometne i sl. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, nadležno tijelo, dužno je riješiti u roku od 30 dana od uredno i kompletno podnesenog zahtjeva.
Lokacijska dozvola vrijedi 2 godine od dana njene pravomoćnosti. Ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja, važenje lokacijske dozvole se može produžiti za još dvije godine.

Što određuje lokacijska dozvola?

- oblik i veličinu građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
- namjenu građevine
- veličinu i površinu građevine
- smještaj građevine na čestici
- oblikovanje građevine
- uređenje građevinske čestice
- način i uvjete priključenja građevne čestice na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
- mjere zaštite okoliša
- eventualno druge elemente bitne za zahvat u prostor 

NEKRETNINA

Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

OPOREZIVANJE NEKRETNINA

Na promet i stjecanje nekretnina koje su na područjima posebne državne skrbi ne plaća se porez na promet nekretnina:
- kad fizička osoba kupnjom prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja
- kad pravna osoba prodaje nekretnine na području državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti. 

Porez se plaća ako se nekretnina otuđi, ili se djelatnost prestane obavljati, ili korisnik promijeni prebivalište izvan tog područja u razdoblju od 10 godina od dana nabave nekretnina. 
http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zakon_o_podrucjima_pds.asp

TABULARNA IZJAVA

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

ZEMLJIŠTE

Zemljište je dio zemljine površine koje je u katastru označeno posebnim brojem i nazivom Katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). Sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sastavni je dio zemljišta i dijeli njegovu pravnu sudbinu (osim ako zakonom nije drukčije određeno).

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zemljišne knjige su javne isprave koje vode Općinski sudovi u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. One uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Stjecatelj koji je u dobroj vjeri ili s povjerenjem u zemljišne knjige postupao pravno je zaštićen, ako nije znao ili nije imao razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili je različito od izvanknjižnog stanja.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od tri lista – posjedovnice, vlastovnice i teretovnice. Zbirku isprava čine isprave na temelju kojih je dopušten zemljišnoknjižni upis. Knjižni upisi su uknjižba, predbilježba i zabilježba. Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja. 

Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojem naknadno budu opravdana. Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom. Upisi u zemljišnim knjigama određuju se i provode po posebnom postupku u zemljišnoknjižnim stvarima kao izvanparničnom postupku.

 

 

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Porez ne promet nekretnina ne plaćaju gradani koji kupuju prvu nekretninu ( stan ili kuću ) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:

1. da imaju hrvatsko državljanstvo,

2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju kupuju nalazi,

3. da veličina nekretnine koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi: - za 1 osobu do 50m stambenog prostora - za 2 osobe do 65m stambenog prostora - za 3 osobe do 80m stambenog prostora - za 4 osobe do 90m stambenog prostora - za 5 osoba do 100m stambenog prostora - za 6 osoba do 110m stambenog prostora - za 7 i više osoba do 120m stambenog prostora

ako veličina nekretnine koju građanin kupuje prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora

4. da građanin, te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe.

5. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Članovima uže obitelji, u smislu ovog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

Porez se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od pet godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

 

 

Sve što agencija za nekretnine treba učiniti za Vas

Uvijek ste se pitali:
 - Zašto angažirati agenciju pri kupovini nekretnine? 
 - Što nam to agencija pruža? 
 - Koje su njezine obveze prema nama? 
 - Zašto ne proći bez njih, i ne platiti proviziju? 

Ono što je poznato manje više svim osobama koje su sudjelovale ili sudjeluju u prometu nekretnina, a tiče se rada agencija za promet nekretnina, jest da agencije "spajaju" kupce i prodavatelje pri nekretninama koje se prodaju, da potom aktivno sudjeluju u pregovaranju oko cijene, uvjeta prodaje posjeda i vlasništva te dinamike isplate, kao i u vezi ostalih detalja poput isplate troškova stanovanja, uvjeta otkupa, prijenosa telefonske linije, i sl. 

No koje su obveze agencija glede pravnih usluga?

Prva i osnovna obveza agencije jest provjera zemljišno-knjižnog stanja nekretnine na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pologu kapare. O svemu što nadležna osoba (pravnik agencije ili odvjetnik) sazna vezano uz zemljišno-knjižno stanje nekretnine mora biti izvješten kako kupac, tako i prodavatelj. Pravno stanje treba biti predočeno strankama. Ugovori, potvrde i ostali dokumenti koji se izrađuju moraju biti dani na prethodni uvid strankama, kojima treba pružiti dovoljno vremena da te dokumente pročitaju i postave pitanja. U slučaju da u tijeku primopredaje posjeda, kupovine ili vlasništva među strankama iskrsne neki spor, agencija valja u pregovore uložiti svo svoje iskustvo, kao i dodatne napore ne bi li se spor riješio na obostranu korist te pritom uvažavajući interese obiju stranaka.Treba iscrpiti sve opcije prije no što stranke budu upućene da spor riješe sudskim putem. Posebno ih valja upozoriti na dugotrajnost i skupoću sudskog postupka. U praksi se pokazalo da je kupovina nekretnine bez angažiranja agencije najskuplja kupovina, i to najčešće zbog nemogućnosti pravovremene provjere zemljišno-knjižnog stanja nekretnine. U svakom slučaju, agencija je dužna predati kupoprodajni ugovor na uknjižbu (gruntovnica Općinskog suda) te pravovremeno predati poreznu prijavu prometa nekretnine. 

U skladu s "Etičkim kodeksom posrednika u prometu nekretninama" agencije su "obvezne štititi interese stranaka u skladu s dobrim poslovnim običajima (čl. 7.)" te se "ne smiju koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošću stranke radi pribavljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima (čl. 8.)." Osim toga "agencije su obvezne čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju (čl. 9.)." Na kraju agencije su ipak te koje nam u velikoj većini i nađu željenu nekretninu htjeli mi to priznati ili ne.

 

 

Najbitniji parametri kod određivanja cijene stana

Najbitniji parametar kod određivanja cijene stana je lokacija, odnosno kvart u kojemu se nalazi. Kvartovi bliže centru su u pravilu skuplji, kao i oni na sjeveru u podsljemenskoj zoni. Od kvartova za nas obične smrtnike, dobru cijenu drži zapadni dio grada. Unutar kvarta bitna je konkretna lokacija – pogled na Vukovarsku bi odmah spustio cijenu zbog buke.

Sljedeći bitni parametar je starost zgrade (što starije, to jeftinije – iznimke moguće u području strogog centra), kao i kat na kojemu se stan nalazi. Ljudi u principu nemaju preveliku želju živjeti na 15. katu nebodera jer nije pretjerano ugodno, a ako nestane struje ili se liftovi pokvare broj stepenica koje treba prijeći je ogroman. Stanovi do 4. kata (osim niskog prizemlja) su u principu najpoželjniji.

Orijentacija stana na sjever može dodatno spustiti cijenu zbog malo dnevnog svjetla odnosno gotovo potpunog izostanka sunca, balkona koji nakišnjavaju i gotovo uvijek prisiljavaju na ograđivanje te hladnoće u zimskim danima. Stanovi u tzv. limenkama, odnosno zgradama koje imaju limene ploče umjesto dijelova fasade su također ne pretjerano poželjni zbog hladnih zima i vrelih ljeta. Potkrovlje je rizično zbog eventualnih prokišnjavanja te zafrkancije oko saniranja toga (iako se financira iz novca cijele zgrade), kao i radi enormnih vrućina kada zaprži sunce koje prisiljavaju na jake klima uređaje. Ipak, luksuzni penthouse stanovi čine iznimku.

Raspored u stanu je izrazito bitan – traže se ne pretjerano velike spavaće sobe, velike kuhinje i kupaonice, balkon je poželjan, kao i lijep pogled s prozora. Utjecaj uređenosti stana je gotovo zanemariv, odnosno za stari stan spreman za preuređenje u odnosu na isti takav u kojemu su uređeni kupaonica, parketi, promjenjena stolarija i slično, cijena bi se razlikovala 50-100€/m2. U konačnici, prodavatelju je u većini slučajeva neisplativo uređivati stan isključivo radi prodaje.

Ipak, svi spomenuti parametri nisu potpuno nepoželjni, već utječu na snižavanje ili povećanje cijene, dok je posjedovanje vlasničkog lista uz čistu vlasničku strukturu (tzv. 1/1 – jedan na jedan) gotovo uvjet za uspješnu prodaju stana.

Cijena stana izražava se u €/m2, a ukupna se računa obzirom na netto površinu stana, dakle balkoni, terase, spremišta i garaže se uračunavaju s određenim koeficijentima. Relevantna kvadratura je ona upisana u vlasnički list po zadnjoj izmjeri.

Ipak, odmah u startu treba odrediti neki minimum koji se traži te dodati oko 100€ po kvadratu jer svi kupci očekuju da im smanjite cijenu barem za toliko. Moja je pogreška bila što sam ostavila samo 50€/m2 za spuštanje, što psihološki gledano nije pretjerano dobro. Ljudi vole misliti da prolaze jeftinije.

Ljudi vole precjenjivati vlastite nekretnine, kupci podcjenjivati. Prodavatelju je uvijek cijena mala, kupcu velika. Ako vam se žuri s prodajom snižavanje cijene je najbolja požurnica, ako imate dovoljno vremena možete očekivati veću cijenu – svaka roba ima svoga kupca.

 

Deset koraka do idealnog stana

1. ČISTI VLASNIČKI ODNOSI

Prva stvar koju morate napraviti prilikom kupovine stana je da od prodavatelja zatražite vlasničke dokumente kao dokaz o čistim vlasničkim odnosima. Svaki vlasnik mora imati izvadak iz zemljišno knjižnog odjela koji sadrži vlasnički list iz kojeg su vidljivi identitet vlasnika i glavne karakteristike nekretnine te teretni list koji pokazuje da li je nekretnina opterećena hipotekom. Ne bi vam smjelo biti teško i samima provjeriti pravo stanje u gruntovnici, ali preporučujemo da tu operaciju povjerite odvjetniku kojemu je to rutinski posao. 
Osim izvatka iz zemljišne knjige, dobro je zatražiti i vlasnikov ugovor o kupnji stana koji mora imati pečat porezne uprave te potvrde o plaćenim režijama. 

2. STAROST NEKRETNINE

Stari ili novi stan, pitanje je sad? Iako su stariji stanovi nešto jeftiniji od novogradnje, u cijenu morate ukalkulirati i troškove za adaptacije, zamjenu instalacija i ostaloga uređenja. Starije zgrade često imaju uništenu fasadu, oštećeno stubište ili lift na izdisaju. Možda će vas vlasnik uvjeravati da se uskoro kreće u obnovu, ali pitanje je kad će i hoće li uopće do toga doći. Veći zahvati ovise o volji svih stanara. Pitajte upravitelja zgrade uplaćuju li svi stanari redovno mjesečnu pričuvu za održavanje i popravke. 
Ipak, često se može naići na jeftin stari stan koji se nakon obnove može pretvoriti u vaš dom iz snova, a da konačna cijena još uvijek bude povoljnija od precijenjene novogradnje. 

3. STANJE INSTALACIJA

Uselite se u stan, a nakon dva mjeseca u kupaonici nastane poplava, struje ima i nema, a iz cijevi za grijanje i radijatora, koji su više hladni nego topli, noću vas bude čudni zvukovi. Da biste izbjegli ovakve 'radosti', svakako se kod vlasnika raspitajte o stanju instalacija, a ne bi bilo ni zgorega dovesti vlastitog majstora, u kojeg imate povjerenje, da napravi brzu inventuru.
Dobro je znati da se svi manji kvarovi, tipa probušenih cijevi, mogu riješiti sredstvima iz zajedničke pričuve, a za veće zahvate morat ćete dovesti majstore u vlastitom aranžmanu. 

4. TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA

Loša stolarija – prozori i vrata, neispravni otvori za klimatizaciju, tanki unutarnji i slabo zaštićeni vanjski zidovi dovode do rasta troškova za grijanje, ali i do efekta 'sve čujete, a čuju i vas'. Bilo bi dobro, ako ste u mogućnosti, stan posjetiti u različita vremena tijekom dana, ali i u različite dane u tjednu kako biste ocijenili stupanj buke. 
Što se tiče toplinske izolacije, možda će biti potrebni i veći zahvati. Neke zgrade građene 70-ih imaju 'tanke i gole' vanjske zidove ispod prozora koji se protežu cijelom dužinom prostorije. Takve zidove treba zamijeniti ili ih obložiti izolacijskim materijalom. 
Ako kupujete novogradnju, kod izvođača radova se raspitajte o debljini i kvaliteti zidova te izolaciji

5. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ ZGRADE

Želite li da vas budi sunce ili da ipak više svjetla i prozračnosti bude u dnevnom boravku? Provjerite prije kupnje gledaju li prozori stana na sjever ili istok kako se ne biste poslije žalili kako vaše cvijeće nikad nema sunca. Slično kao i kad se radi o buci, bilo bi mudro posjetiti stan u različito doba dana kako biste ga vidjeli pri različitom osvjetljenju.
Terase, balkoni i lođe važan su dio stana. Provjerite puca li pogled na prljavi zid susjedne zgrade ili na zelenilo parka. 

6. ISKORISTIVOST STAMBENOG PROSTORA

Pri razgledavanju ne obraćajte pažnju samo na broj kvadrata, nego i na funkcionalnost - veličinu hodnika, oblik dnevnog boravka, mogućnost pregrađivanja ili rušenja postojećih zidova. Zatražite od vlasnika originalni tlocrt na kojem se vidi koji su zidovi nosivi, a ako treba, povedite sa sobom arhitekta ili statičara.
Kupujete li stan u novogradnji, raspitajte se kod investitora o rasporedu prostorija i mogućnosti da sami sudjelujete u osmišljavanju razmještaja soba, kupaonica i dr

7. MIKROLOKACIJA

S kim si - takav si, kaže stara poslovica. Raspitajte se kod vlasnika o najbližim susjedima da vas tijekom tjedna ne bi noću iznenadili bučni tulumi susjede studentice iznad vas ili susjed pored vas koji nedjelju poslijepodne redovito provodi s bušilicom u ruci. 
Prošećite po zgradi i oko nje, otkrijte najbliži dućan i kvartovski kafić. Provjerite gdje možete nedjeljom 'zahaklati' ili sjesti na klupicu u parku. Možda upravo ugodan okoliš i prijazni susjedi prevagnu pri odluci koji stan izabrati. 
Također, ne zaboravite na parking. Ima li zgrada vlastito parkiralište ili ćete morati parkirati šest ulica dalje? Naravno, garaža i mogućnost parkiranja poskupljuju stambeni prostor

8. MAKROLOKACIJA

Jedna od najvažnijih stavki prilikom formiranja cijena stanova je lokacija zgrade. Povezanost s ostalim dijelovima grada, blizina tramvajske ili autobusne stanice, udaljenost od centra, blizina škole, vrtića, liječnika, tržnice... 
Morate dobro izvagati što želite. Život u centru donosi mnoge pogodnosti, ali i neugodnosti kao što su buka ili nedostatak parkinga. Opet, zgrada u periferiji obično znači udaljenost od kina i kazališta te 'čučanje' u koloni prilikom dolaska i odlaska na posao. 
U slučaju da imate djecu, na važnosti dobivaju blizina vrtića i škole. Uglavnom, bit će veoma teško naći stan koji je idealno povezan i udaljen od navedenih ustanova. Razmišljajte na duge staze. 
Bilo bi dobro da se kod gradskih institucija raspitate o planovima za kvart u kojem se nalazi stan. Možda je u planu proširivanje prometnica, gradnja trgovačkog centra ili sportske dvorane. 

9. UTRŽIVOST

Ako kupujete stan kao privremeno rješenje, morate unaprijed razmišljati može li se jednostavno prodati stan na toj lokaciji. Isto tako, cijene stanova u starijim zgradama trenutačno su veoma blizu cijeni kvadrata u novogradnji. Procjene su da se takav odnos neće još dugo zadržati i da će cijena 'starih' pasti između 20 do 30 posto.
Razmislite koliko vam se isplati ulagati u stan koji je samo privremeno rješenje, često je ugradnja klima uređaja ili jacuzzi kade u kupaonu bacanje novca u vjetar. Manjim zahvatima (krečenje, brušenje starih parketa, održavana stolarija) možete postići više. 

croatia-realestate @ 16:13 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
Apartment
http://www.housetrip.com/en/rentals/106951
BROJAČ
Nema zapisa.
Brojač posjeta
8277
Index.hr
Nema zapisa.